1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

1.1 Pircējam veicot pasūtījumu, spēkā stājas Pircēja un Pārdevēja pirkuma līgums, kura noteikumi ir saistoši abām līgumslēdzējpusēm. Ja Pircējs veic preču pasūtījumu, tiek uzskatīts, ka viņš ir iepazinies ar noteikumiem, tiem piekrīt un apņemas tos ievērot.

1.2 Pircējs ir informēts, ka Prece ir lietota un ir iespējami defekti un lietojuma pazīmes.

1.3 Ja Pircējs pasūta un pērk Interneta veikalā vai tirdzniecības vietā piedāvātās preces un izmanto citus SIA ‘’Skandināvs’’ pakalpojumus, ir uzskatāms, ka Pircējs ir iepazinies un bez iebildumiem piekrīt vispārīgajiem noteikumiem kā arī distances līguma noteikumiem un apņemas tos ievērot.

1.4 Distances līgums (turpmāk – Līgums) tiek slēgts starp Pārdevēju un Pircēju, kas izdara pasūtījumu un veic pirkumu interneta veikalā. Līgums stājas spēkā brīdī, kad Pircējs ir veicis pasūtījumu, izmantojot distances saziņas līdzekļus, un ir saņēmis no Pārdevēja apstiprinājumu par veikto pasūtījumu ar elektroniskā pasta vai tālruņa starpniecību. Pasūtījumu un tā saņemšanas apstiprinājumu uzskata par saņemtiem, kad tiem var piekļūt persona, kurai tie ir adresēti. Līgums ir spēkā līdz tā izpildei, t.i. līdz pasūtījuma preces nodošanai. Līgums attiecas uz visiem pasūtījumiem un pirkumiem kas veikti interneta veikalā vai izmantojot drukātā kataloga pasūtījuma formu.

1.5 Darījums notiek, balstoties uz pavadzīmē norādītajām cenām par preci, kā arī ar iegādi saistītajiem pakalpojumiem. Šī summa ar nodokļiem veido preces gala cenu jeb līguma summu. Pircējs maksā preces piegādes pavadzīmē norādīto līguma summu saskaņā ar pavadzīmē norādīto kārtību un termiņiem. Saņemtā drošības nauda tiek iekļauta līguma summā.

1.6 Līguma summas apmaksas diena ir tā, kad nauda ir saņemta Pārdevēja kontā vai skaidrā naudā kasē. Pircēja uzdevumā maksājumu tiesīga veikt arī trešā persona. Šajā gadījumā maksājumā jānorāda pavadzīme, par kuru tiek veikts maksājums, kā arī informācija par Pircēju.

1.7 Prece par Pircēja īpašumu kļūst brīdī, kad tas ir nomaksājis līguma summu un citus iespējamos maksājumus un prece ar pavadzīmi un kases čeku ir nodota Pircējam.

1.8 Pārdevējs neuzņemas atbildību par Pircēja izvēli. Parakstot līgumu, Pircējs apliecina, ka ir realizējis savu izvēles brīvību, izteicis savu brīvu gribu, saņēmis pilnu informāciju par Preci, tostarp par iepakojuma veidu, transportēšanas gabarītiem, atšķirībām no veikala parauga u.c., un iegādājies tieši tādu mēbeli, kādu vēlējās un kas atbilst viņa vajadzībām, vēlmēm un iespējām.

2. PREČU CENAS

2.1 Interneta veikalā visas preču cenas ir norādītas Eiro, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli likumdošanas aktos noteiktajā apmērā (21%). Piedāvātās cenas ir spēkā pasūtījuma veikšanas brīdī. Pircējs, apstiprinot pasūtījumu saskaņā ar pasūtījuma veidlapu vai formu, piekrīt spēkā esošās preces cenas apmaksai.

2.2 Pārdevējs patur tiesības bez brīdinājuma jebkurā laikā vienpusēji mainīt preču cenas, noteikt precēm un pakalpojumiem speciālo cenu. Preces un pakalpojumi tiek pārdotas par cenām, kas ir spēkā preces un pakalpojumu pasūtījuma veikšanas brīdī un ir publicētas interneta veikalā vai tirdzniecības vietā. Ja, tehnisku iemeslu dēļ internetā publicētas neatbilstošas vai nepareizas preču cenas, Pārdevējs par to informē Pircēju, ka tehnisku iemeslu dēļ pasūtījumu nevar izpildīt saprātīgā termiņā.

3. PREČU SORTIMENTS

3.1 Pircējs var iegādāties preces kas izvietotas interneta veikalā vai tirdzniecības vietās. Preces nopērkamas kamēr tās ir izvietotas interneta veikalā un SIA ‘’Skandināvs’’ veikalos.

3.2 Gadījumā, ja pircējs veicis pasūtījumu un prece vairs nav pieejama, bet tehnisku iemeslu dēļ nav iespējams to operatīvi izņemt no piedāvājuma, SIA ‘’Skandināvs’’ pārdošanas menedžeris telefoniski vai rakstiski informē Pircēju par to, ka līgumu nevar izpildīt vai ar Pircēja piekrišanu piedāvā citu preci. SIA ‘’Skandināvs’’ nesedz iespējamos zaudējumus, kas var rasties gadījumā, ja Pircējs veicis pasūtījumu uz preci, kas vairs nav pieejama un SIA ‘’Skandināvs’’ pircēju informējis par šo apstākli 14 kalendāro dienu laikā.

3.3 Pārdevējs patur tiesības bez brīdinājuma jebkurā laikā vienpusēji mainīt preču sortimentu un mainīt preču specifikācijas. Preču raksturojumos tiek izmantota ražotāju sniegtā informācija un attēli.

4. PASŪTĪŠANAS IESPĒJAS

4.1 Pasūtīšanas iespējas varat apskatīt sadaļā Pasūtīšana

5. PIEGĀDES IESPĒJAS

5.1 Piegādes iespējas varat apskatīt sadaļā Piegāde

Atpakaļ uz augšu
Prece pievienota Jūsu grozam